INTERCARGO LTD

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 37 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-42.84.152 –
Fax:210-41.80.552
Email
: info@intercargo.gr
URL
: www.intercargo.gr

 

 

Η INTERCARGO LTD ιδρύθηκε το 1987 στον Πειραιά.

Διαθέτει έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό

Προσφέρει υπεύθυνα τις παρακάτω υπηρεσίες :

SHIPPING AGENCIES SERVICES
 Πρακτορεύσεις πλοίων, παντός τύπου σε όλη την Ελλάδα
 
INTERNATIONAL FORWARDING SERVICES
 Container Service: Διαθέτουμε FLC( FULL CONTAINER LOAD) SERVICE για πλήρη φορτία

LCL (LESS THAN CONTAINER) για GROUPAGE φορτία από οποιοδήποτε τόπο φόρτωσης

ή προς οποιοδήποτε προορισμό σε όλο τον κόσμο
Η εταιρία διαθέτει πλήρες δίκτυο ανταποκριτών και μόνιμους συνεργάτες

σε περισσότερες από 50 χώρες.

 

 

ΙΝΤΕΡΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (INTERCARGO LTD)

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

 

ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

 

 

 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

           Ποσά

 

Κλειομένης

 

Χρήσεως 2014

 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Ποσά Κλειόμενης

 

 

Αξία Κτήσεως

 

Αποσβέσεις

 

Αναπόσβ. Αξία

 

 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Χρήσεως  2014

 

 

 

   Ι. Κεφάλαιο μετοχικό

 

 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

 

 

79.980,00

 

      1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

28.549,13

28.549,01

0,12

 

 

79.980,00

 

      4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

0,00

0,00

0,00

 

  ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια

 

 

28.549,13

28.549,01

0,12

 

      1. Τακτικό αποθεματικό

5.539,70

 

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

5.539,70

 

   ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

 

 

  V. Αποτελέσματα εις νέο

 

       1. Kτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχν. Έργα

880,45

660,18

220,27

 

           Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-55.912,48

 

      4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις

 

           Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-185.264,86

 

          και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

5.828,22

5.828,20

0,02

 

 

-241.177,34

 

      5. Mεταφορικά  Μέσα

30.770,71

30.418,96

351,75

 

 

 

 

      6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

213.402,99

 

202.153,18

 

11.249,81

 

      Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙVV)

-155.657,64

 

      Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

250.882,37

239.060,52

 

11.821,85

 

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

 

 

1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

6.264,50

 

ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.απαιτ.

 

2.Λοιπές προβλέψεις

74.870,38

 

7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις

26.853,08

81.134,88

 

26.853,08

 

 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

38.674,93

 

  II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

      1. Προμηθευτές

403.041,58

 

 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

     Επιταγές πληρωτέες

56.091,39

 

   ΙΙ. Απαιτήσεις

 

 

     3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

407.749,76

 

      1. Πελάτες

604.248,25

 

 

 

 

    3α. Επιταγές εισπρακτέες  (μεταχρονολογημένες)

6.871,28

 

      6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

132.785,53

 

    3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)

66.799,53

 

    11. Πιστωτές Διάφοροι

51.394,76

 

    11. Χρεώστες διάφοροι

149.065,03

 

 

 

 

12. Λογ/σμοί  διαχειρ. προκ/λών & πιστώσεων

95.202,51

 

      Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.051.063,02

 

922.186,60

 

 

  ΙV. Διαθέσιμα

 

 

      1. Ταμείο

61,58

 

 

      3. Καταθέσεις όψεως

15.617,03

 

 

 

15.678,61

 

 

      Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

937.865,21

 

 

 

 

 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

976.540,26

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

976.540,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣEΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

 

   I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

 

         Ποσά

 

Κλειόμενης

 

Χρήσεως  2014

 

 

 

Ποσά Κλειόμενης

 

       Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

348.285,49

 

Χρήσεως  2014

 

       Μείον : Κόστος πωληθέντων

304.513,84

 Καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσεως

-55.912,48

 

       Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

43.771,65

(+) Υπόλοιπο αποτελ(ζημιών) προηγουμένων χρήσεων

-185.264,86

 

 

 Σύνολο

-241.177,34

 

       ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

47.316,88

 

 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ

0,00

 

                        3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

83,55

47.400,43

 

 

0,00

 

       Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως

-3.628,78

 

Ζημίες εις νέο

-241.177,34

 

       ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :

 

 

 

                       Πλέον

 

 

 

                   3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

 

0,09

 

 

 

                        Μείον

 

 

 

                    3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

33.554,33

-33.554,24

 

 

 

       Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλ.

-37.183,02

 

 

   ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα

Αθήνα 31/03/2015

 

               1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

 

 

                    2. Έκτακτα κέρδη

0,00

0,00

Οι  Διαχειριστές

Ο      Λογιστής

 

                        Μείον :

 

 

                    1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

18729,46

18729,46

-18.729,46

       Αθανάσιος Ευθυμίου               Μαρίνα  Ευθυμίου

Βάιος   Γκουνταράς

 

       Οργανικά και έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη ή ζημίες)

-55.912,48

 

 

       Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

0,00

 

 

                    Μείον : οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

-55.912,48